نام دوره: دوره پیشرفته زبان مدلسازی فرآیندها (BPMN+)

هدف دوره

در دوره پیشرفته مدلسازی فرآیند ها تاکید بر بکارگیری Pattern ها و مدلسازی فرآیند های واقعی بر اساس استاندارد BPMN به شکل صحیح و حرفه ای میباشد. این دوره الگو های مختلف (Pattern) در مدلسازی را به صورت ترکیبی راخواهد آموخت و پس از این دوره توانایی مدلسازی فرآیند ها به صورت حرفه ای ایجاد میشود.

سرفصل ها

  • شناسایی فرایندها
  • تحلیل فرایند
  • سطوح مدلسازی فرایند
  • مفاهیم BPMN2 ، مفاهیم نمادها و کاربرد هر کدام از آنها
  • الگوهای استاندارد (BPMN Patterns)
   • WCP1- Sequence
   • WCP2- Parallel Split
   • WCP3- Synchronization
   • WCP4- Exclusive Choice
   • WCP5- Simple Merge
   • WCP6- Multi-Choice
   • WCP7- Structured Synchronizing Merge
   • WCP8- Multi Merge
   • WCP18- Milestone
   • WCP19- Cancel Task
   • WCP20- Cancel Case
   • WCP26- Arbitrary Cycles
   • WCP10- Structured Loop
   • WCP11- Implicit Termination
   • WCP43- Explicit Termination
   • WCP23- Transient Trigger
   • WCP24- Persistent Trigger
   • بررسی تفصیلی Event ها، Task ها و Gateway ها
  • مباحث پیشرفته در نوشتن شرط ها و قوانین
  • ساخت گزارشات از فرایندها
  • استفاده از سرویس ها در برنامه و به هنگام سازی اطلاعات از طریق سرویس
  • فراخوانی داده های خارجی
  • سفارشی سازی فرم های سازمانی
  • مدل سازی فرایند در نرم افزار

  بیشتــــــر

پیش نیازها

این دوره پیش نیاز ندارد

لیست کلاسهای درحال ثبت نام

درحال حاضر کلاسی برای ثبت نام وجود ندارد