نمایش بر اساس وضعیت کلاس:
    نمایش بر اساس نوع کلاس:
طبقه بندی دوره کد کلاس عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان نوع کلاس ظرفیت ساعت وضعیت مدرس
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/94/05 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
سمینار آشنایی با یک BPMS واقعی
1394/03/07 1394/03/07 حضوری 14 10:00 تا 13:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/94/01 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
سمینار آشنایی با یک BPMS واقعی
1394/03/21 1394/03/21 حضوری 30 10:00 تا 13:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/94/02 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
سمینار آشنایی با یک BPMS واقعی
1394/05/01 1394/05/01 حضوری 30 10:00 تا 13:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 302/94/01 دوره عمومی مدلسازی فرآیندها با BPMN
BPMN-گواهینامه سری اول
1394/06/01 1394/06/01 15 10:00 تا 13:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/94/03 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
آشنایی با BPMS واقعی- گواهینامه سری اول
1394/06/02 1394/06/02 15 10:00 تا 13:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 301/94/01 مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
bpm- گواهی نامه سری اول
1394/06/04 1394/06/04 30 10:00 تا 13:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/94/04 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
1394/06/26 1394/06/26 21 15:00 تا 18:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 301/94/03 مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
مدیریت فرایندها- گواهینامه سری سوم
1394/06/27 1394/06/27 4 08:00 تا 11:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 204/94/01 معرفی قابلیتهای نسخه جدید اتوماسیون اداری فراگستر
معرفی قابلیتهای نسخه تابستان اتوماسیون اداری فراگستر
1394/06/28 1394/06/28 آنلاین 11 14:00 تا 15:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 301/94/02 مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
مدیریت فرایندها- گواهینامه سری دوم
1394/06/29 1394/06/29 22 14:00 تا 17:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/94/06 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
سیسم مدیریت فرایندها- 94/06/30
1394/06/30 1394/06/30 20 15:00 تا 18:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 302/94/03 دوره عمومی مدلسازی فرآیندها با BPMN
صدور گواهی نامه های قبلی اعضاBPMN- 94/07/09
1394/07/06 1394/07/06 10 10:00 تا 13:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/94/07 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
صدور گواهی نامه های قبلی اعضاBPMS- 94/07/09
1394/07/07 1394/07/07 10 10:00 تا 13:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 301/94/04 مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
مدیریت فرایندها- آقای ناجدی- 94/07/9
1394/07/09 1394/07/09 20 10:00 تا 13:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 302/94/04 دوره عمومی مدلسازی فرآیندها با BPMN
مدلسازی فرایندهای سازمانی-گواهینامه سری 6
1394/07/18 1394/07/18 10 15:00 تا 18:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 301/94/05 مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
مدیریت فرایندها- گواهی نامه سری 5
1394/07/19 1394/07/19 3 15:00 تا 18:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/94/08 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
سیسم مدیریت فرایندها- 94/07/23
1394/07/23 1394/07/23 20 10:00 تا 13:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/94/09 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
BPMS_ 94/08/20
1394/08/20 1394/08/20 19 16:00 تا 19:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 301/94/06 مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
BPM- ناجدی - 94/08/21
1394/08/21 1394/08/21 18 10:00 تا 13:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 302/94/05 دوره عمومی مدلسازی فرآیندها با BPMN
مدلسازی فرایندهای سازمانی- 94/08/28- آقای شهروزی
1394/08/28 1394/08/28 20 10:00 تا 13:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/94/10 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
BPMS- 94/09/05
1394/09/05 1394/09/05 19 10:00 تا 13:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 301/94/07 مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
مدیریت فر ایندها- 94/09/15
1394/09/15 1394/09/15 20 10:00 تا 13:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/94/11 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
سیسم مدیریت فرایندها- 94/10/17
1394/10/17 1394/10/17 18 10:00 تا 13:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 301/94/08 مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
مدیریت فرایندها- آقای ناجدی- 94/10/24
1394/10/24 1394/10/24 16 10:00 تا 13:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 301/94/09 مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
مدیریت فرایندها- آقای ناجدی- 94/11/15
1394/11/15 1394/11/15 15 09:00 تا 12:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 204/94/02 معرفی قابلیتهای نسخه جدید اتوماسیون اداری فراگستر
وبینار معرفی قابلیتهای نسخه زمستان 94 اتوماسیون اداری
1394/11/24 1394/11/24 0 15:00 تا 16:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 204/94/03 معرفی قابلیتهای نسخه جدید اتوماسیون اداری فراگستر
وبینار معرفی قابلیتهای نسخه زمستان 94 اتوماسیون اداری
1394/11/26 1394/11/26 0 15:00 تا 16:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 204/94/04 معرفی قابلیتهای نسخه جدید اتوماسیون اداری فراگستر
وبینار معرفی قابلیتهای نسخه زمستان 94 اتوماسیون اداری
1394/11/28 1394/11/28 0 15:00 تا 16:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/95/18 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
26/01/95 -سمینار BPMS
1395/01/26 1395/01/26 20 10:00 تا 13:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/95/19 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
سمینار نرم افزار مدیریت فرایندها- 95/02/09
1395/02/09 1395/02/09 15 10:00 تا 13:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/95/21 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
مدیریت فرایند های کسب و کار(BPMS)
1395/02/14 1395/02/14 1 15:00 تا 18:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/95/14 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
مدیریت فرایند کسب و کار (BPMS)
1395/02/20 1395/02/20 14 11:00 تا 14:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/95/20 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
مدیریت فرایند های کسب و کار(BPM)
1395/02/27 1395/02/27 17 15:00 تا 18:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 301/95/11 مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
فلسفه فرایندها
1395/02/30 1395/02/30 7 09:30 تا 12:30 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/95/15 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
1395/03/03 1395/03/03 26 11:00 تا 14:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/95/12 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
مدیریت فرایندهای کسب و کار(BPMS)
1395/03/04 1395/03/04 16 15:00 تا 18:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/95/13 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
مدیریت فرایند کسب و کار (BPMS)
1395/03/06 1395/03/06 10 09:30 تا 12:30 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/95/16 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
مدیریت فرایند کسب و کار
1395/03/16 1395/03/16 28 11:00 تا 14:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 302/95/06 دوره عمومی مدلسازی فرآیندها با BPMN
آزمون آنلاین BPMN - (دوره اول - صبح)
1395/05/20 1395/05/20 آنلاین 13 10:00 تا 11:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 302/95/07 دوره عمومی مدلسازی فرآیندها با BPMN
آزمون مجدد BPMN - (دوره اول)
1395/05/25 1395/05/25 25 10:00 تا 11:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 302/95/08 دوره عمومی مدلسازی فرآیندها با BPMN
کلاس آموزش مجازی مدلسازی فرآیندهای سازمانی BPMN - دوره دوم
1395/05/26 1395/06/08 آنلاین 21 08:00 تا 24:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 302/95/10 دوره عمومی مدلسازی فرآیندها با BPMN
آزمون BPMN (دوره دوم)
1395/06/10 1395/06/10 آنلاین 13 10:00 تا 11:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 301/95/10 مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
آشنایی با مدیریت فرآیندها (BPM)
1395/06/15 1395/06/15 آنلاین 10 10:00 تا 12:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 203/95/05 آموزش راهبری اتوماسیون اداری فراگستر (زیرساختها)
آموزش راهبری - پدیده پاک طراوت
1395/06/16 1395/06/16 حضوری 4 10:30 تا 12:30 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 302/95/09 دوره عمومی مدلسازی فرآیندها با BPMN
زبان مدلسازی فرآیندهای کسب و کار - BPMN
1395/06/16 1395/06/16 آنلاین 9 15:00 تا 17:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/95/17 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
آشنایی با سیستمهای مدیریت فرایندهای کسب و کار BPMS
1395/06/17 1395/06/17 آنلاین 9 16:00 تا 18:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 201/95/05 آموزش عمومی اتوماسیون اداری فراگستر (کارتابل و ملحقات)
آموزش عمومی - پدیده پاک طراوت
1395/06/21 1395/06/21 حضوری 4 11:00 تا 13:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 203/95/01 آموزش راهبری اتوماسیون اداری فراگستر (زیرساختها)
آموزش راهبری - کیفیت سنج جوانه
1395/07/07 1395/07/10 حضوری 0 14:30 تا 17:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 201/95/01 آموزش عمومی اتوماسیون اداری فراگستر (کارتابل و ملحقات)
آموزش عمومی - کیفیت سنج جوانه
1395/07/10 1395/07/10 حضوری 5 10:00 تا 13:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 202/95/06 آموزش تخصصی دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر
آموزش دبیرخانه - کیفیت سنج جوانه
1395/07/10 1395/07/10 حضوری 9 13:30 تا 14:30 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 202/95/10 آموزش تخصصی دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر
آموزش دبیرخانه - پدیده پاک طراوت
1395/07/11 1395/07/11 حضوری 19 10:00 تا 12:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 203/95/04 آموزش راهبری اتوماسیون اداری فراگستر (زیرساختها)
آموزش راهبری - صوت آوای هنر
1395/07/11 1395/07/19 حضوری 1 11:00 تا 14:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 302/95/11 دوره عمومی مدلسازی فرآیندها با BPMN
دوره سوم آموزش مجازی زبان مدلسازی فرآیندهای سازمانی BPMN
1395/07/14 1395/07/30 آنلاین 4 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 203/95/07 آموزش راهبری اتوماسیون اداری فراگستر (زیرساختها)
آموزش راهبری - پویا پرتو قشم
1395/07/26 1395/07/26 حضوری 9 14:00 تا 17:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 201/95/04 آموزش عمومی اتوماسیون اداری فراگستر (کارتابل و ملحقات)
آموزش عمومی - صوت آوای هنر
1395/07/27 1395/07/27 حضوری 19 11:00 تا 13:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 202/95/09 آموزش تخصصی دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر
آموزش دبیرخانه - صوت آوای هنر
1395/07/27 1395/07/27 حضوری 5 09:30 تا 10:30 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 201/95/136 آموزش عمومی اتوماسیون اداری فراگستر (کارتابل و ملحقات)
کلاس خودآموز و آزمون کارتابل و ملحقات (گروه 1)
1395/10/25 1395/11/01 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 202/95/137 آموزش تخصصی دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر
خودآموز و آزمون دبیرخانه (گروه 1)
1395/10/25 1395/11/01 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 203/95/138 آموزش راهبری اتوماسیون اداری فراگستر (زیرساختها)
خودآموز و آزمون زیرساختهای نرم افزار (دوره 1)
1395/10/25 1395/11/01 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 302/95/179 دوره عمومی مدلسازی فرآیندها با BPMN
خودآموز و آزمون آشنایی با BPMN (گروه 1)
1395/10/25 1395/11/01 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 201/95/140 آموزش عمومی اتوماسیون اداری فراگستر (کارتابل و ملحقات)
خودآموز و آزمون کارتابل و ملحقات (گروه 2)
1395/11/02 1395/11/08 آفلاین (خودآموز) 1 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 202/95/141 آموزش تخصصی دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر
خودآموز و آزمون دبیرخانه (گروه 2)
1395/11/02 1395/11/08 آفلاین (خودآموز) 1 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 203/95/142 آموزش راهبری اتوماسیون اداری فراگستر (زیرساختها)
خودآموز و آزمون زیرساختهای نرم افزار (گروه 2)
1395/11/02 1395/11/08 آفلاین (خودآموز) 1 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 201/95/155 آموزش عمومی اتوماسیون اداری فراگستر (کارتابل و ملحقات)
کلاس آنلاین و پرسش و پاسخ کارتابل (گروه 1)
1395/11/05 1395/11/05 آنلاین 0 15:00 تا 17:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 302/95/164 دوره عمومی مدلسازی فرآیندها با BPMN
خودآموز و آزمون آشنایی با BPMN (گروه 2)
1395/11/09 1395/11/15 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/95/177 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
خودآموز و آزمون نرم افزار پروسس میکر (گروه 1)
1395/11/09 1395/11/15 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 202/95/156 آموزش تخصصی دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر
کلاس آنلاین و پرسش و پاسخ دبیرخانه (گروه 1)
1395/11/10 1395/11/10 آنلاین 30 10:00 تا 12:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 203/95/157 آموزش راهبری اتوماسیون اداری فراگستر (زیرساختها)
کلاس آنلاین و پرسش و پاسخ زیرساختها (گروه 1)
1395/11/10 1395/11/10 آنلاین 32 15:00 تا 17:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/95/173 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
کلاس آنلاین آموزش پروسس میکر (گروه 2)
1395/11/12 1395/11/12 آنلاین 8 15:00 تا 17:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 201/95/144 آموزش عمومی اتوماسیون اداری فراگستر (کارتابل و ملحقات)
خودآموز و آزمون کارتابل و ملحقات (گروه 3)
1395/11/16 1395/11/22 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 202/95/145 آموزش تخصصی دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر
خودآموز و آزمون دبیرخانه (گروه 3)
1395/11/16 1395/11/22 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 203/95/146 آموزش راهبری اتوماسیون اداری فراگستر (زیرساختها)
خودآموز و آزمون زیرساختهای نرم افزار(گروه 3)
1395/11/16 1395/11/22 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/95/178 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
خودآموز و آزمون نرم افزار پروسس میکر (گروه 2)
1395/11/16 1395/11/22 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 301/95/167 مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
کلاس آنلاین آشنایی با مدیریت فرآیندها (گروه 1)
1395/11/19 1395/11/19 آنلاین 0 15:00 تا 17:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 302/95/180 دوره عمومی مدلسازی فرآیندها با BPMN
خودآموز و آزمون آشنایی با BPMN (گروه 3)
1395/11/23 1395/11/29 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/95/165 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
خودآموز و آزمون نرم افزار پروسس میکر (گروه 3)
1395/11/23 1395/11/29 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/95/168 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
کلاس آنلاین آموزش پروسس میکر (گروه 1)
1395/11/24 1395/11/24 آنلاین 0 15:00 تا 17:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/95/174 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
کلاس آنلاین آموزش پروسس میکر (گروه 3)
1395/11/26 1395/11/26 آنلاین 0 15:00 تا 17:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 201/95/147 آموزش عمومی اتوماسیون اداری فراگستر (کارتابل و ملحقات)
خودآموز و آزمون کارتابل و ملحقات(گروه 4)
1395/11/30 1395/12/06 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 202/95/148 آموزش تخصصی دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر
خودآموز و آزمون دبیرخانه(گروه 4)
1395/11/30 1395/12/06 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 203/95/149 آموزش راهبری اتوماسیون اداری فراگستر (زیرساختها)
خودآموز و آزمون زیرساختهای نرم افزار (گروه 4)
1395/11/30 1395/12/06 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 201/95/227 آموزش عمومی اتوماسیون اداری فراگستر (کارتابل و ملحقات)
آموزش اتوماسیون اداری فراگستر
1395/12/02 1395/12/02 آنلاین 0 10:00 تا 15:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 201/95/158 آموزش عمومی اتوماسیون اداری فراگستر (کارتابل و ملحقات)
کلاس آنلاین و پرسش و پاسخ کارتابل (گروه 2)
1395/12/03 1395/12/03 آنلاین 0 15:00 تا 17:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/95/166 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
خودآموز وآزمون نرم افزارپروسس میکر(گروه 4)
1395/12/07 1395/12/13 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 202/95/159 آموزش تخصصی دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر
کلاس آنلاین و پرسش و پاسخ دبیرخانه (گروه 2)
1395/12/08 1395/12/08 آنلاین 9 10:00 تا 12:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 203/95/160 آموزش راهبری اتوماسیون اداری فراگستر (زیرساختها)
کلاس آنلاین و پرسش و پاسخ زیرساختها (گروه 2)
1395/12/08 1395/12/08 آنلاین 10 15:00 تا 17:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/95/175 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
کلاس آنلاین آموزش پروسس میکر (گروه 4)
1395/12/10 1395/12/10 آنلاین 0 15:00 تا 17:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 201/95/150 آموزش عمومی اتوماسیون اداری فراگستر (کارتابل و ملحقات)
خودآموز و آزمون کارتابل و ملحقات (گروه 5)
1395/12/14 1395/12/20 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 202/95/151 آموزش تخصصی دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر
خودآموز و آزمون دبیرخانه (گروه 5)
1395/12/14 1395/12/20 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 203/95/152 آموزش راهبری اتوماسیون اداری فراگستر (زیرساختها)
خودآموز و آزمون زیرساختهای نرم افزار(گروه 5)
1395/12/14 1395/12/20 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/95/176 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
کلاس آنلاین آموزش پروسس میکر (گروه 5)
1395/12/15 1395/12/15 آنلاین 0 15:00 تا 17:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 201/96/260 آموزش عمومی اتوماسیون اداری فراگستر (کارتابل و ملحقات)
خودآموز و آزمون کارتابل و ملحقات(گروه1)
1396/02/16 1396/02/22 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 202/96/261 آموزش تخصصی دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر
خودآموز و آزمون دبیرخانه (گروه 1)
1396/02/16 1396/02/22 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 203/96/262 آموزش راهبری اتوماسیون اداری فراگستر (زیرساختها)
خودآموز و آزمون زیرساختهای نرم افزار (گروه 1)
1396/02/16 1396/02/22 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 302/96/275 دوره عمومی مدلسازی فرآیندها با BPMN
خودآموز وآزمون آشنایی با زبان مدلسازی فرآیندهاBPMN(گروه 1)
1396/02/23 1396/02/29 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/96/272 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
خودآموز و آزمون پروسس میکر (گروه 1)
1396/02/23 1396/02/29 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 201/96/263 آموزش عمومی اتوماسیون اداری فراگستر (کارتابل و ملحقات)
خودآموز و آزمون کارتابل و ملحقات (گروه2)
1396/02/30 1396/03/05 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 202/96/264 آموزش تخصصی دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر
خودآموز و آزمون دبیرخانه (گروه 2)
1396/02/30 1396/03/05 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 203/96/265 آموزش راهبری اتوماسیون اداری فراگستر (زیرساختها)
خودآموز و آزمون زیرساختهای نرم افزار (گروه2)
1396/02/30 1396/03/05 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 302/96/276 دوره عمومی مدلسازی فرآیندها با BPMN
خودآموز وآزمون آشنایی با زبان مدلسازی فرآیندهاBPMN(گروه 2)
1396/03/06 1396/03/12 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/96/273 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
خودآموز و آزمون پروسس میکر (گروه 2)
1396/03/06 1396/03/12 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 201/96/266 آموزش عمومی اتوماسیون اداری فراگستر (کارتابل و ملحقات)
خودآموز و آزمون کارتابل و ملحقات (گروه3)
1396/03/13 1396/03/19 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 202/96/267 آموزش تخصصی دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر
خودآموز و آزمون دبیرخانه (گروه3)
1396/03/13 1396/03/19 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 203/96/289 آموزش راهبری اتوماسیون اداری فراگستر (زیرساختها)
خودآموز و آزمون زیرساختهای نرم افزار (گروه3)
1396/03/13 1396/03/19 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 302/96/277 دوره عمومی مدلسازی فرآیندها با BPMN
خودآموز وآزمون آشنایی با زبان مدلسازی فرآیندهاBPMN(گروه 3)
1396/03/20 1396/03/26 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/96/274 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
خودآموز و آزمون پروسس میکر (گروه 3)
1396/03/20 1396/03/26 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/96/294 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
کلاس آنلاین آموزش پروسس میکر
1396/03/22 1396/03/22 آنلاین 0 15:00 تا 17:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 201/96/269 آموزش عمومی اتوماسیون اداری فراگستر (کارتابل و ملحقات)
خودآموز و آزمون کارتابل و ملحقات (گروه4)
1396/03/27 1396/04/02 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 202/96/270 آموزش تخصصی دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر
خودآموز و آزمون دبیرخانه(گروه4)
1396/03/27 1396/04/02 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 203/96/271 آموزش راهبری اتوماسیون اداری فراگستر (زیرساختها)
خودآموز و آزمون زیرساختهای نرم افزار (گروه4)
1396/03/27 1396/04/02 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 301/96/281 مدیریت استراتژیک فرآیندهای کسب و کار
کلاس آنلاین مدیریت استراتژیک فرآیندهای کسب و کار
1396/04/01 1396/04/01 آنلاین 0 10:00 تا 12:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 308/96/282 تحول فرآیندهای کسب و کار
کلاس آنلاین تحول فرایندهای کسب و کار
1396/04/14 1396/04/14 آنلاین 0 17:00 تا 19:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 312/96/284 تاثیر داشبورد در مدیریت فرآیندهای کسب و کار
کلاس آنلاین تاثیرداشبورد درمدیریت فرآیندهای کسب وکار
1396/04/15 1396/04/15 آنلاین 0 10:00 تا 12:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 303/96/285 مدلسازی با استاندارد BPMN 2.0
کلاس آنلاین مدلسازی با استاندارد BPMN2
1396/04/20 1396/04/20 آنلاین 0 15:00 تا 17:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 310/96/286 اتوماسیون فرآیندهای کسب و کار
کلاس آنلاین اتوماسیون فرآیندهای کسب و کار
1396/04/21 1396/04/21 آنلاین 0 17:00 تا 19:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 311/96/287 تحقق مدیریت فرآیند در سازمان های ایرانی
کلاس آنلاین تحقق مدیریت فرآیند درسازمانهای ایرانی
1396/04/27 1396/04/27 آنلاین 0 15:00 تا 17:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 307/96/288 استقرار فرآیندهای کسب و کار
کلاس آنلاین استقرار فرآیندهای کسب و کار
1396/04/28 1396/04/28 آنلاین 0 17:00 تا 19:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 303/96/328 مدلسازی با استاندارد BPMN 2.0
کلاس آنلاین مدلسازی با استاندارد BPMN2.0
1396/05/12 1396/05/12 آنلاین 5 10:00 تا 12:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 201/96/335 آموزش عمومی اتوماسیون اداری فراگستر (کارتابل و ملحقات)
خودآموز کارتابل اتوماسیون اداری-گروه1
1396/05/14 1396/05/20 آفلاین (خودآموز) 62 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 202/96/336 آموزش تخصصی دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر
خودآموز دبیرخانه اتوماسیون اداری-گروه1
1396/05/14 1396/05/20 آفلاین (خودآموز) 65 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 203/96/337 آموزش راهبری اتوماسیون اداری فراگستر (زیرساختها)
خودآموز راهبری اتوماسیون اداری-گروه1
1396/05/14 1396/05/20 آفلاین (خودآموز) 69 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 204/96/338 معرفی قابلیتهای نسخه جدید اتوماسیون اداری فراگستر
خودآموز قابلیتهای جدید اتوماسیون اداری-گروه1
1396/05/14 1396/05/20 آفلاین (خودآموز) 77 24ساعت شبانه روز پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 306/96/329 مدیریت استراتژیک فرآیندهای کسب و کار
کلاس آنلاین مدیریت استراتژیک فرآیندهای کسب و کار
1396/05/17 1396/05/17 آنلاین 0 16:00 تا 18:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 303/96/346 مدلسازی با استاندارد BPMN 2.0
کارگاه آموزشی مدلسازی با استاندارد BPMN2.0
1396/05/18 1396/05/20 حضوری 0 09:00 تا 17:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 309/96/330 پیاده سازی فرآیند در Bizagi
کلاس آنلاین پیاده سازی فرآیند در Bizagi
1396/05/19 1396/05/19 آنلاین 0 10:00 تا 12:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 302/96/339 دوره عمومی مدلسازی فرآیندها با BPMN
خودآموز وآزمون آشنایی با زبان مدلسازی فرآیندهاBPMN-گروه1
1396/05/21 1396/05/27 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز اجرای کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 304/96/340 دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
خودآموز و آزمون پروسس میکر-گروه 1
1396/05/21 1396/05/27 آفلاین (خودآموز) 0 24ساعت شبانه روز اجرای کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 315/96/333 ارزیابی و بهبود فرایندها بر اساس مدل CMMI
کلاس آنلاین بهبود فرآیند بر اساس CMMI
1396/05/24 1396/05/24 آنلاین 0 15:00 تا 17:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 314/96/331 تهیه نقشه راه جهت پیاده سازی مدل های بهبود فرآیند
کلاس آنلاین نقشه راه پیاده سازی مدل بهبود
1396/05/25 1396/05/25 آنلاین 0 16:00 تا 18:00 پایان کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 303/96/355 مدلسازی با استاندارد BPMN 2.0
کارگاه دوروزه BPMN - سازمان دامپزشکی گیلان
1396/05/26 1396/05/27 30 تا برنامه ریزی کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 316/96/334 کنترل فرآیندهای کسب و کار
کلاس آنلاین کنترل فرآیندهای کسب و کار
1396/05/26 1396/05/26 آنلاین 0 10:00 تا 12:00 برنامه ریزی کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 201/96/341 آموزش عمومی اتوماسیون اداری فراگستر (کارتابل و ملحقات)
خودآموز کارتابل اتوماسیون اداری-گروه2
1396/05/28 1396/06/03 آفلاین (خودآموز) 37 24ساعت شبانه روز برنامه ریزی کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 202/96/342 آموزش تخصصی دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر
خودآموز دبیرخانه اتوماسیون اداری-گروه2
1396/05/28 1396/06/03 آفلاین (خودآموز) 38 24ساعت شبانه روز برنامه ریزی کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 203/96/343 آموزش راهبری اتوماسیون اداری فراگستر (زیرساختها)
خودآموز راهبری اتوماسیون اداری-گروه2
1396/05/28 1396/06/03 آفلاین (خودآموز) 39 24ساعت شبانه روز برنامه ریزی کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
اتوماسیون اداری 204/96/344 معرفی قابلیتهای نسخه جدید اتوماسیون اداری فراگستر
خودآموز قابلیتهای جدید اتوماسیون اداری-گروه2
1396/05/28 1396/06/03 آفلاین (خودآموز) 63 24ساعت شبانه روز برنامه ریزی کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر
مدیریت فرآیندها (BPM) 301/96/352 مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
دوره آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار
1396/06/02 1396/06/03 حضوری 9 09:00 تا 17:00 برنامه ریزی کلاس برای مشاهده نام مدرس باید ابتدا وارد سایت شوید اطلاعات بیشتر