فراگیر گرامی،

پس از برگزاری دوره‌های آموزشی و یا آزمون های آنلاین، میتوانید در این صفحه گواهینامه آموزشی خود را دریافت نمایید. برای کلاس هایی که دارای آزمون هستند گواهینامه در صورت کسب نمره حد نصاب قبولی صادر میگردد.