نام دوره: آموزش تخصصی دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر

هدف دوره

در این دوره کاربر دبیرخانه باید بتواند به صورت عملی و واقعی نامه های صادره و وارده را ثبت، جستجو، پیگیری، فاکس و.. نماید.

سرفصل ها

  • معرفی امکانات دبیرخانه
   • معرفی گیشه
   • معرفی فهرست نامه ها
   • معرفی انواع ثبت نامه وارده
    • معرفی ثبت نامه وارده از طریق اسکن
    • معرفی ثبت نامه وارده از طریق ECE
    • معرفی ثبت نامه وارده از طریق FAX
    • معرفی ثبت نامه وارده از طریق Email
   • معرفی درگاه
    • درگاه وارده
    • درگاه صادره
   • معرفی آمار دبیرخانه
  • ثبت نامه های وارده
   • گیشه (ثبت نامه)
   • چاپ فیش
   • ثبت یک نامه وارده از طریق اسکنر
   • تکمیل اطلاعات نامه
   • تکمیل بدنه نامه
   • الصاق از طریق اسکنر
   • الصاق از طریق فراخوانی فایل
   • نامه مرتبط
    • عطف و پیرو
   • پیوست نامه
   • ذخیره و ارجاع
   • افزودن گیرندگان جدید بعد از ارجاع نامه
  • ثبت نامه های صادره
   • ایجاد پیش نویس Word توسط دبیرخانه
    • ارسال جهت تایید و امضا
    • ارجاع نامه به درگاه جهت شماره و ارسال
     • ثبت نامه
     • ارسال نامه
      • ارسال به درگاه مقصد
      • ارسال از طریق فکس
      • ارسال از طریق ECE
      • ارسال از طریق Email
  • جستجو در فهرست نامه ها
   • نحوه جستجوی نامه
    • فیلتر اطلاعات اصلی
    • فیلتر بایگانی
    • فیلتر سایر اطلاعات
    • فیلتر محتوی
   • ایجاد تغییر در نامه(بدن، پیوست، گیرنده نامه های مرتبط یادداشت و جوابیه)
    • مشاهده بدنه نامه
    • مشاهده ارجاعات نامه
    • مشاهده گردش نامه
    • مشاهده مکان نامه
    • تعیین یادداشت و جوابیه
   • ارجاع نامه
   • بایگانی نامه
   • سایر امکانات
    • نامه مشابه
  • چاپ نامه ها در دبیرخانه
   • چاپ متن
   • چاپ متن بدون امضاء
   • چاپ متن بدون سربرگ و ته برگ
   • چاپ ارجاعات
   • چاپ همه ارجاعات
   • چاپ یادداشت و جوابیه
   • چاپ متن در PDF
   • چاپ رونوشت ها
   • چاپ ویژه
  • درگاه دبیرخانه
   • دریافتی ها
   • ارسالی ها
  • مدیریت فکس در دبیرخانه
   • ارسال فکس
   • فکس های دریافتی
   • مشاهده و ثبت فکس دریافتی
   • انتقال فایل فکس به کاربران دیگر
  • مدیریت Email - ECE
   • ارسال از طریق ECE - Email
   • ورود فایل ECE - Email

  بیشتــــــر

پیش نیازها

این دوره پیش نیاز ندارد

لیست کلاسهای درحال ثبت نام

لطفا برای مشاهده کلاسهای درحال ثبت نام وارد شوید