نام دوره: مدلسازی فرآیند با استاندارد BPMN 2.0

هدف دوره

آشنایی با اهداف و روش های مدل سازی آشنایی با عناصر استاندارد مدل سازی BPMN2.0 آشنایی با ابزارهای مدل سازی آشنایی با الگوهای مدل سازی آشنایی با اشتباهات رایج در مدل سازی آشنایی با ابزارهای شبیه سازی انجام مدل سازی فرآیندهای کاربردی

سرفصل ها

  • انواع روش های مدل سازی
  • هدف مدل سازی
  • انواع روش های مدل سازی
  • مزایا و معایب روش های مدل سازی
  • روند تکاملی BPMN
  • اهداف و جایگاه مدل سازی
  • زنجیره ارزش، ساختار شکست فرآیند و مدل سازی
  • جایگاه مدل سازی در چرخه BPM
  • تاثیر ابزارهای اطلاعاتی در مدل سازی فرآیند
  • کاربرد مدل های مرجع در مدل سازی
  • معرفی عناصر BPMN و ارائه مثال کاربردی
  • اشیا جریان (رویداد، فعالیت، راه ورود و خروج)
  • خطوط شناوری (توالی، پیغام و پیوند)
  • اشیا ارتباط دهنده (Pool, Lane)
  • مصنوعات
  • سنگ مبنا (milestone)
  • زیرفرآیندها، انواع و کاربرد
  • ترکیب عناصر استاندارد
  • مباحث پیشرفته مدل سازی فرآیند
  • قوانین BPMN
  • بکارگیری الگوهای برتر فرآیندی
  • رایج ترین اشتباهات در مدل سازی فرایند
  • الگوهای فرآیندی
  • استانداردسازی شاخص های کارایی فرآیند
  • شبیه سازی فرآیند

  بیشتــــــر

پیش نیازها

 • دوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
 • دوره تحلیل و استخراج فرآیندهای کسب و کار
 • لیست کلاسهای درحال ثبت نام

  لطفا برای مشاهده کلاسهای درحال ثبت نام وارد شوید