نام دوره: مدلسازی فرآیند با استاندارد BPMN 2.0

هدف دوره

مدل‌سازی فرایندهای کسب‌وکار به عنوان اولین مرحله از چرخه عمر فرایندها، یک الگوی استاندارد تصویری و گرافیکی برای نمایش فرآیندهای انجام کار در سازمان است. اقدام هایی که در سازمان برای تحلیل، طراحی و بهبود فرایندها انجام می شود وابسته به مدل سازی آن ها است. BPMN به عنوان جامع ترین استاندارد جهانی مدل سازی فرایند، بین طراح و اجرا کننده سیستم ارتباط ایجاد کرده و پیاده سازی فرایندهای طراحی شده را امکان پذیر می سازد. فراگیران در دوره مدلسازی فرآیندها با انواع ابزار، الگو و روش‌های مدلسازی، نماد و مدلسازی فرآیندهای کسب و کار BPMN2، روش‌های بهبود و مستندسازی فرآیندهای کسب وکار (BPMN2) در سازمان به طور کامل آشنا شده و میتوانند با استفاده از مفاهیم BPMN2به مدلسازی فرآیندهای کسب و کار خود بپردازند و فرآیندها را مدلسازی نمایند.

سرفصل ها

  • جایگاه مدل سازی در چرخه BPM
  • روش‌شناسی و سطوح مدلسازی فرایند
  • تاریخچه و ویژگی های BPMN
  • مفهوم و تعریف فرآیندها
  • شناسایی و انتخاب فرایندها
  • تاثیر ابزارهای اطلاعاتی در مدل سازی فرآیند
  • معرفی کامل عناصر BPMN و ارائه مثالهای کاربردی
  • قوانین BPMN2.0
  • آشنایی با انواع زیرفرایندها و کاربرد آنها
  • رایج ترین اشتباهات در مدل سازی فرایند
  • استانداردسازی شاخص های کارایی فرآیند
  • چگونگی شبیه سازی فرآیند
  • رسم نمودار یک فرایند
  • دروازه ها (Gateway) و تعیین مسیر جریان فرایندها و ارائه مثال های عملی
  • آشنایی با مجموعه کامل رویدادها(event) و کاربرد آنها
  • ویژگیهای رخدادهای شروع و پایان
  • ویژگیهای رخدادهای میانی
  • انواع مصنوعات(Artifacts) و کاربرد آنها
  • مجموعه کامل فعالیت ها (Activity) و کاربرد آنها
  • ارائه مباحث پیشرفته مدل سازی فرآیند
  • انواع اشیا ارتباط دهنده و ارائه مثال های کاربردی
  • تعریف ارتباطات خارجی رلهای سازمان
  • انواع خطوط شناوری و ارائه مثال های کاربردی
  • حل تمرین براساس مثالهای واقعی در سازمان های ایرانی

  بیشتــــــر

پیش نیازها

 • دوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
 • دوره تحلیل و استخراج فرآیندهای کسب و کار
 • لیست کلاسهای درحال ثبت نام

  لطفا برای مشاهده کلاسهای درحال ثبت نام وارد شوید