نام دوره: تاثیر داشبورد در مدیریت فرآیندهای کسب و کار

هدف دوره

شناخت انواع هوش آشنایی با هوش تجاری آشنایی با انواع داشبورد آشنایی با متدولوژی های استقرار هوش تجاری آشنایی با فرآیند هوش تجاری آشنایی با ابزارهای هوش تجاری

سرفصل ها

  • تعاریف و مفاهیم
  • فرآیند
  • مدیریت فرآیندها
  • مدیریت برمبنای فرآیند
  • هوش تجاری / داشبورهای اطلاعاتی و داده کاوی
  • مدیریت و تغییر فرآیندها
  • چگونگی مدیریت فرآیندها
  • اندازه گیری و پایش
  • تغییر فرآیند
  • کمک های هوش تجاری به تحول فرآیندهای کسب وکار
  • هزینه یابی بر مبنای فعالیت
  • مدیریت برمبنای فرآیند
  • متدولوژی پیاده سازی داشبوردها در مدیریت فرآیندهای کسب و کار
  • تعیین اهداف و نیازمندیها
  • استخراج سنجه ها و شاخصهای کلیدی
  • بررسی SMART بودن شاخصها
  • تهیه داستان نما و طراحی کاغذی
  • پیاده سازی
  • آموزش
  • امنیت و پشتیبانی
  • قابلیت های داده کاوی در مدیریت فرآیندهای کسب و کار
  • کاربردهای داده کاوی
  • داده کاوی در مدیریت فرآیندها

  بیشتــــــر

پیش نیازها

 • دوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
 • لیست کلاسهای درحال ثبت نام

  لطفا برای مشاهده کلاسهای درحال ثبت نام وارد شوید