نام دوره: نحوه به کارگیری Visual Paradigm

هدف دوره

آشنایی با نرم افزار Visual Paradigmو امکانات آن استفاده از ابزار Visual Paradigm جهت مدلسازی فرآیندها استفاده از ابزار Visual Paradigm جهت مدیریت و مدلسازی فرآیند بصورت تیمی آشنایی با چگونگی مدلسازی فرآیندها با زبان های مدلسازی فرآیند از جمله EPC و BPMN2 انجام مدلسازی فرآیند نمونه در ابزار Visual Paradigm با استاندارد BPMN2 ایجاد انواع مدلهای قابل ساخت در ابزار Visual Paradigm مدل زنجیره ارزش ،مدل فرآیند ، چارت سازمانی و ... تهیه گزارش های تحلیلی با استفاده از ابزار Visual Paradigm

سرفصل ها

  • تشریح منو ها و تب ها ی Visual Paradigm
  • کاربرد تب های Diagram Navigator و Model Explorer
  • محیط مدلسازی فرآیندها (Business Modeling )
  • تشریح المانهای مدلسازی فرآیندها با استاندارد BPMN2
  • مدلسازی فرآیند نمونه در استاندارد BPMN2
  • ایجاد سوابق بازنگری فرآیندها و نحوه مقایسه آنها
  • کاربرد های Matrix Diagram
  • تعیین RACI فرآیند مدلسازی شده
  • تعیین CRUD فرآیند مدلسازی شده
  • متحرک سازی فرآیند مدلسازی شده
  • شبیه سازی فرآیند مدلسازی شده
  • مدلسازی فرآیندها بصورت Team Work
  • ایجاد رول های فرآیند
  • ایجاد سناریورها
  • کاربردهای Add Refrence
  • ایجاد زنجیره ارزش و اتصال آنها به فرآیندهای عملیاتی
  • ایجاد گزارش های تحلیلی و کاربردهای آن
  • گزارشگیری از فرآیند های مدلسازی شده بصورت HTML، PDF، … ,Excel
  • نحوه Import از Biz AGI َ, XMI , XML , Visual UML , BPMN2

  بیشتــــــر

پیش نیازها

 • دوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
 • لیست کلاسهای درحال ثبت نام

  لطفا برای مشاهده کلاسهای درحال ثبت نام وارد شوید