نام دوره: تشریح الزامات سیستم امنیت اطلاعات برمبنای استاندارد ISO 27001:2013

هدف دوره

هدف از برگزاری این دوره آشنایی متخصصین درون سازمانی جهت اجرای کامل و اثربخش سیستم مدیریت امنیت اطالعات و بهره گیری سازمان ها از مزایای این سیستم و همچنین آشنایی مشاورین و متخصصین جهت ارائه مشاوره تخصصی و عملیاتی به سازمان ها در این زمینه می باشد.

سرفصل ها

  • پیاده سازی عملی ISMS در یک سازمان فرضی
  • تهیه و تدوین برخی از مستندات الزامی و کلیدی سیستم مدیریت امنیت اطالعات
  • اجرای عملی فرآیند ممیزی داخلی و ممیزی شخص ثالث ISMS در یک سازمان فرضی
  • آشنایی با نکات کلیدی و بهترین تجارب در فرآیند پیاده سازی و استقرار و ممیزی
  • معرفی و تشریح فازهای پروژه پیاده سازی ISMS و تهیه گانت چارت اجرایی پروژه
  • معرفی ساختار سازمانی الزام جهت پیاده سازی ISMS و تشکیل کمیته های راهبری و اجرایی پروژه و تعیین نقش ها و مسئولیت های آنها
  • تعیین یک سازمان و یک دامنه Scopeفرضی و آغاز پیاده سازی ISMS
 • انجام فاز شناخت Analysis GAP شامل:
  • تهیه پرسشنامه ها و چک لیستهای مورد نیاز برای انجام فاز شناخت
  • تعیین میزان انطباق سازمان با الزامات استاندارد 27001 ISO
 • انجام فاز طراحی ISMS شامل:
  • تدوین لیست مستندات مورد نیاز و الزامی ISMS
  • ارائه پکیج مستندات الزامی ISMS
  • انجام فرآیند شناسایی، ارزش گذاری و طبقه بندی دارایی ها
  • انجام فرآیند مدیریت ریسک طبق متدولوژی تعیین شده در کارگاه براساس استاندارد 27005 ISO
  • اولویت بندی ریسکهای (مخاطرات) شناسایی شده
  • معرفی و دموی چند نرم افزار بومی و خارجی در حوزه مدیریت ریسک امنیت اطالعات
  • انتخاب و بکارگیری راهکارهای برطرف سازی مخاطرات (کاهش، پذیرش، انتقال، حذف مخاطره)
  • تدوین مستند RTP و انتخاب کنترلهای امنیتی مناسب از میان ۱۴۴ کنترل استاندارد 27001 ISO
  • تدوین مستند SOAبیانیه کاربردپذیری
  • تدوین طرح تداوم کسب و کار BCP و روش اجرایی مدیریت حوادث امنیتی
  • تهیه طرح آموزش و آگاهی رسانی امنیت اطلاعات
 • انجام فاز پیاده سازی ISMS شامل:
  • آشنایی با نحوه تهیه سوابق اجرایی ISMS براساس فاز طراحی
  • آشنایی با نحوه عملیاتی کردن طرح RTP و پیاده سازی کنترل های امنیتی
 • انجام فاز بررسی و بهبود ISMS شامل:
  • انجام فرآیند اندازه گیری اثربخشی ISMS براساس چک لیست های تدوین شده
  • انجام فرآیند مدیریت بلوغ امنیت اطالعات براساس چک لیست های تدوین شده
  • انجام فرآیند ممیزی داخلی براساس چک لیست های تدوین شده
  • شناسایی فرصتهای بهبود و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
  • معرفی و تشریح گام های ممیزی ISMS
  • بررسی تفاوت فرآیند ممیزی داخلی و فرآیند ممیزی شخص ثالث
  • انجام کارگاه تعیین ابعاد دامنه Scope ممیزی، تخمین نفر-روز مورد نیاز برای ممیزی دامنه تعیین شده
  • معرفی اعضای تیم ممیزی و نقش ها و وظایف آنها
  • تهیه چک لیست کامل ممیزی ISMS
  • طراحی روش اجرایی ممیزی ISMS
  • تدوین فرم های ثبت عدم انطباق و فرم های اقدامات اصالحی و فرم گزارش ممیزی
  • انجام فرآیند ممیزی بر روی بیش از ۱۵ سناریوی ممیزی
  • انجام Play Roleهای ممیزی ISMS و ایفای نقش در قالب ممیزی شونده و ممیز
  • مروری بر روال و ضوابط بین المللی ممیزی شخص ثالث ISMS
  • معرفی نکات کلیدی و بهترین تجارب در فرآیند پیاده سازی و ممیزی داخلی و سرممیزی ISMS در سازمانهای ایرانی

بیشتــــــر

پیش نیازها

این دوره پیش نیاز ندارد

لیست کلاسهای درحال ثبت نام

لطفا برای مشاهده کلاسهای درحال ثبت نام وارد شوید