برگزاری وبینار BPMS

برگزاری وبینار BPMS

شرکت فراگستر در راستای برگزاری سلسله وبینارهای آموزشی خود، روز دوشنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۹۲ یکی دیگر از پربارترین وبینارهای خود را در حوزه سیستمهای مدیریت فرایند کسب و کار یا همان BPMS برگزار خواهد کرد.

وبینار تخصصی BPMS

برگزاری سه دوره وبینار تخصصی BPMS

شرکت فراگستر _ ازمجریان برتر پروژه‎های BPMS درکشور _درراستای اهدافی چون گسترش فرهنگ افزایش سودمندی، بهینه‎سازی پایدار ومکانیزه کردن تمامیفرایندهای درون وبرون سازمانی اقدام ببرگزاری سه دوره وبینار تخصصی ورایگان بامحوریت ابزارها وروش‎های مدیریت فرایندهای کسب وکار (BPMS) دربهمن‎ واسفندماه ۱۳۹۱ نمود.