وبینار تخصصی BPMS

برگزاری سه دوره وبینار تخصصی BPMS

شرکت فراگستر _ ازمجریان برتر پروژه‎های BPMS درکشور _درراستای اهدافی چون گسترش فرهنگ افزایش سودمندی، بهینه‎سازی پایدار ومکانیزه کردن تمامیفرایندهای درون وبرون سازمانی اقدام ببرگزاری سه دوره وبینار تخصصی ورایگان بامحوریت ابزارها وروش‎های مدیریت فرایندهای کسب وکار (BPMS) دربهمن‎ واسفندماه ۱۳۹۱ نمود.

اسکرول به بالا