گواهینامه های صادر شده از سوی آکادمی فراگستر در 2 سطح میباشد.

گواهینامه سطح 1:

در صورتی که فراگیران در دوره هایی شرکت کنند که دارای آزمون باشند، پس از شرکت در آزمون و کسب نمره قبولی، از سوی آکادمی فراگستر گواهینامه آموزشی سطح یک صادر خواهد شد که فراگیران 24 ساعت پس از پایان کلاس از طریق این لینک میتوانند آن را در یافت نمایند.

گواهینامه سطح 2:

چنانچه فراگیران در دوره هایی (حضوری یا مجازی) شرکت کنند که شامل آزمون نباشند، گواهینامه سطح دو برای آنها صادر خواهد شد که 24 ساعت پس از پایان کلاس میتوانند از طریق این لینک، آن را دریافت نمایید.

 

گواهینامه آموزشی سطح یک

گواهینامه سطح 1

گواهینامه آموزشی سطح دو

گواهینامه سطح 2