مقالات BPM و BPMS

روش های تحلیل فرآیند

آشنایی با روش های تحلیل فرآیند

یک سازمان می‌تواند با توجه به اهداف آن سازمان سیاست‌های اجرایی خود را تدوین کرده و با توجه به آن زنجیره ارزش سازمان خود و شناسایی فرآیندهای طبقاتی را انجام دهد. سپس به تحلیل هرکدام از حلقه‌های زنجیره و نقاط ارتباطی با یکدیگر بپردازد و گروه‌های فرآیندی را شناسایی کند.

آشنایی با کلیات سیستم BPMS در یک دقیقه!

آشنایی با کلیات سیستم BPMS در یک دقیقه!

امروزه سیستمهای مدیریت فرآیندهای کسب و کار، باعث شدند تا جریان‌های فرآیندی تحلیل‌شده در سازمان‌ها، همانطورکه تحلیل شده‌اند اجرا شوند، ارتباط بین سیستم‌های مختلف و فرآیندها شکل بگیرند، پایش فرآیندها با استفاده از عملکرد واقعی فرآیندها انجام شوند و در نتیجه بهبود مستمری بر فرآیندها پیاده‌سازی گردد.

BPM یا مدیریت فرایند کسب و کار

BPM یا مدیریت فرایندها چیست؟

در این مفاله ابتدا تعرفی از مدیریت فرایند یا BPM ارائه داده و مراحل پیاده سازی BPM در سازمان را بررسی میکنیم. سپس به تحلیل مزایا و معایب پیاده سازی BPM در سازمان میپردازیم.

اسکرول به بالا question